КАРЛОВОГАЗ

Чл.1. ДАННИ ЗА ЕНЕРГИЙНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АДРЕС:

1. С тези Общи условия се регламентират взаимоотношенията между „КарловоГаз” ООД, със седалище“ гр. Карлово, ул. „Петко Събев“ № 1 и адрес на управление: гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов“ № 44, вписано в Търговския регистър под ЕИК 160067428, рег. ………№ от КЗЛД, в качеството му на оператор на газоразпределителна мрежа, и клиентите (битови и небитови), присъединени към газоразпределителната мрежа на територията на община Карлово за предоставяне на услугата "пренос на природен газ“ по газоразпределителната мрежа.

2. По смисъла на настоящите Общи условия „КарловоГаз” ООД осъществява дейността по разпределение на природен газ, на основание лицензия за разпределение на природен газ: № Л-266-08/2008 г. за територията на община Карлово.

3. Преносът на природен газ през газоразпределителната мрежа е услуга от обществен интерес по смисъла на ЗЕ и се извършва от „КарловоГаз” ООД при регулирана цена и при спазване на принципите на публичност, равнопоставеност и прозрачност, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

4. „КарловоГаз“ ООД е регистрирано като администратор на лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Чл.2. ДЕФИНИЦИИ:

1. КЛИЕНТ е клиент на едро или краен клиент на природен газ, който купува природен газ.

2. НЕБИТОВ КЛИЕНТ е клиент, който купува природен газ за небитови нужди.

3. БИТОВ КЛИЕНТ е клиент, който купува природен газ за собствени битови нужди. Правата и задълженията на потребител на природен газ за битови нужди може да упражнява и друго лице при условие, че собственикът или титулярът на вещното право на ползване на имота е представил изрично писмено съгласие, заявено пред „КарловоГаз” ООД или пред нотариус, с нотариална заверка на подписа, това лице да бъде потребител на природен газ за определен срок.

4. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА са непредвидени и непредотвратими събития от извънреден характер, извън контрола на страните, възникнали след одобряване на Общите условия от КЕВР, доколкото тези събития пречат за изпълнение на задълженията по настоящите общи условия, на основание чл. 306 от Търговския закон. „КарловоГаз” ООД задължително оповестява на КЛИЕНТИТЕ за възникналите форсмажорни обстоятелства чрез средствата за масово осведомяване.  „КарловоГаз” ООД задължително разполага с документ от оторизиран орган за възникналите форсмажорни обстоятелства.

5. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО означава съвкупност от нормативни актове на Народното събрание, Министерски съвет или други държавни и общински органи, които са в сила през периода на действие на Общите условия.

6. ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА (ГРМ) е местна или регионална система от газопроводи със средно или ниско налягане и съоръженията към тях за разпределение на природен газ до съответните клиенти на определена с лицензия територия.

7. СРЕДСТВА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ (СТИ) са технически средства за измерване, които имат метрологични характеристики и са вписани в Държавния регистър на одобрените за използване в страната средства за измерване, предназначени да се използват за измерване самостоятелно или свързано с едно или повече технически средства и които се използват при продажбата на природен газ.

8. ОТЧЕТЕН ПЕРИОД означава период от време за отчитане на количества пренесен природен газ. При промяна на цената на природния газ през отчетния период, пренесените количества природен газ се изчисляват по новите цени от датата, когато същите са влезли в сила.

9. ПРИРОДЕН ГАЗ означава многокомпонентна смес, която съдържа основно метан и въглеводороди от неговия хомоложен ред СпН2п+2 и незначителни количества невъглеводородни компоненти.

10. ГРАНИЦА НА СОБСТВЕНОСТ НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА - точката на присъединяване определя границата на собственост на газоразпределителната мрежа.

11. ТОЧКА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ – точката (мястото), в която оператора на газоразпределителната мрежа присъединява клиентите и която се определя от оператора.

12. МЯСТО НА ДОСТАВКА е границата на собственост на разпределитенната мрежа, определена от точката на присъединяване.

13. ЗАВАРЕН КЛИЕНТ е КЛИЕНТ на природен газ, присъединен към газоразпределителната мрежа на „КарловоГаз” ООД, преди влизане на тези Общи условия в сила.

14. НОВ КЛИЕНТ е КЛИЕНТ на природен газ, който ще бъде присъединен към газоразпределителната мрежа на „КарловоГаз” ООД, след влизане на тези Общи условия в сила.

15. УЯЗВИМИ КЛИЕНТИ са потребители, които използват природен газ за битови нужди и получават целеви помощи за природен газ, съгласно Закона за социалното подпомагане и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Клиенти, които получават целеви помощи за друг вид отопление (топлоенергия, твърдо гориво, ел.енергия, др.) не влизат в обхвата на настоящите общи условия.

 

 

 

ГЛАВА II

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ

Чл. 3. Общите условия за присъединяване определят:

1. условията и редът за присъединяване към разпределителните мрежи, на:

а) разпределителните мрежи на предприятието, наричани по-нататък "разпределителните мрежи";

б) преките присъединителни газопроводи на привилегированите потребители;

2. условията и редът за присъединяване към разпределителните мрежи на:

а) промишлените газови инсталации на потребителите;

б) сградните газови инсталации на потребителите.

Чл.4 ал.1. Присъединяването към разпределителните мрежи се извършва при спазване на следния ред:

1. подаване на заявление за присъединяване от потребители до разпределителното предприятие;

2. извършване от разпределителното предприятие на проучване за присъединяване и изготвяне на писмено становище за условията по присъединяването;

3. включване на условията за присъединяване, определени от разпределителното предприятие в изготвеното от лицата по т. 1 задание за изработване на инвестиционния проект на присъединявания обект;

4. сключване на писмен договор за присъединяване с подробно описание на условията за присъединяване между разпределителното предприятие и съответния потребител.

ал.2.  Договорът за присъединяване, сключен при условията на ал. 1, т. 4, в съответствие с чл. 143, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е основание за одобряване на:

1. инвестиционния проект на присъединявания обект;

2. инвестиционния проект на прекия присъединителен газопровод с разпределителната мрежа.

Чл. 5. Договорът за присъединяване към разпределителната мрежа трябва да осигурява баланс между интересите на страните по него и да е съобразен с техническите възможности и плана за развитие на разпределителното предприятие, както и с инвестиционните намерения и програми на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 , поискали присъединяване.

Чл.6 ал.1. Присъединяваните обекти към разпределителната мрежа трябва да отговарят на изискванията на наредбите по чл. 200, ал. 1 и 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), на тази наредба и на условията за присъединяване.

 ал.2. Разпределителното предприятие има право да откаже присъединяване на обекти, които не отговарят на изискванията по ал. 1.

 

РАЗДЕЛ I. Общи условия за присъединяване към разпределителните мрежи

Чл. 7 ал.1. Разпределителното предприятие е длъжно да присъединяват към разпределителната мрежа промишлените газови инсталации и сградните газови инсталации на потребителите на територията, за която предприятието е лицензирано да извършва разпределение на природен газ, при условията на равнопоставеност и при спазване на техническите изисквания за надеждност и безопасност.

ал.2. С разрешение на Комисия за енергийно регулирана (КЕВР) разпределителното предприятие може да присъединява потребител на природен газ, който се намира на територията на друго разпределително предприятие, когато това е технически и икономически целесъобразно и е в интерес на потребителите.

Чл. 8 ал.1. Потребителите се присъединяват към разпределителната мрежа чрез отклонения и съоръжения за присъединяване.

ал.2. Отклоненията и съоръженията за присъединяване с разпределителната мрежа се изграждат от разпределителното предприятие и са негова собственост.

Чл. 9 ал.1. Отклонението и съоръжението за присъединяване по правило се разполагат извън границите на поземления имот на потребителя.

ал.2. При застрояване на уличната регулационна линия (външната имотна граница на поземления имот на потребителя) със сграда или масивна ограда се допуска съоръжението за присъединяване да се монтира на или в стената на строежа.

ал.3. При техническа невъзможност за прилагане на ал. 1 и 2 част от газопроводното отклонение и съоръжението за присъединяване се разполагат в поземления имот на потребителя при спазване изискванията на глава пета "Вещни права" от ЗЕ.

Чл. 10 ал.1.  Разпределителното предприятие присъединява потребителите в определена от него точка на присъединяване.

ал.2. Точката на присъединяване се определя, както следва:

1. за индивидуални потребители на природен газ за битови и стопански нужди - след уреда за търговско измерване;

2. за потребители на природен газ за битови и/или стопански нужди, в сгради - етажна собственост:

а) на изхода на колективния регулиращ уред, когато той се разполага на границата на имота на потребителя;

б) точката, в която изходящият газопровод от колективния регулиращ уред достига границата на имота на потребителя.

ал.3. Точката на присъединяване определя границата на собственост на разпределителната мрежа.

Чл. 11 ал.1.  В сгради етажна собственост консумацията на природен газ от потребителите се измерва с уреди за търговско мерене, монтирани пред инсталацията на всеки индивидуален потребител.

ал.2. Уредите за търговско мерене по ал. 1 се монтират от разпределителното предприятие и са негова собственост.

Чл. 12. Разпределителното предприятие може да извършва реконструкция или рехабилитация на отклонението и/или съоръжението за присъединяване за своя сметка с цел присъединяване към разпределителната мрежа на други потребители.

Чл. 13 ал.1. Когато при изграждането на отклонението и съоръжението за присъединяване съгласно одобрения работен проект се засягат съществуващи комуникации, собственост на потребителя, разпределителното предприятие измества засегнатите комуникации за сметка на потребителя.

ал.2. Когато при изграждането на отклонението и съоръжението за присъединяване се засягат съществуващи комуникации на други физически или юридически лица, разпределителното предприятие измества засегнатите комуникации при условията на чл. 67 ал. 2 и чл. 73 ЗУТ.

Чл. 14 ал.1. Разпределителното предприятие може да откаже присъединяването към разпределителната мрежа в следните случаи:

1. когато липсва капацитет на разпределителната мрежа и исканото подобрение или разширение на разпределителната мрежа не е включено в плана за развитие на дейността на разпределителното предприятие;

2. когато присъединяваният обект е включен в плана за развитие на по-късен етап от заявеното желание на потребителя;

3. при наличие на основанията по чл. 4, ал. 2 - до отстраняване на съответната причина.

ал.2. В случай на отказ по ал. 1, т. 1 и 2 разпределителното предприятие може да постигне договореност с потребителя за предсрочно присъединяване и за начина на финансиране и изграждане на отклонението и съоръжението за присъединяване до точката на присъединяване.

 

РАЗДЕЛ II. Проучване за присъединяване към разпределителните мрежи

Чл. 15. Физическите или юридическите лица подават в разпределителното предприятие заявление за присъединяване на съответната промишлена или сградна газова инсталация към разпределителната мрежа, по образец на „КарловоГаз” ООД, лично или чрез упълномощен представител, като за сгради етажна собственост заявлението се подава от лице, упълномощено от общото събрание, в следните случаи:

1. при изграждане на нов обект, нуждаещ се от доставка на природен газ;

2. при изграждане на промишлена или сградна газова инсталация в съществуващ обект;

3. при съществуващ, присъединен към разпределителната мрежа обект - в случаи на необходимост от увеличение на доставката на природен газ над договорената, когато това води до промяна на параметрите за присъединяване на вече присъединен обект и изисква реконструкция или рехабилитация на отклонението и/или съоръжението за присъединяване.

Чл. 16 ал.1. В заявлението за присъединяване на обект на търговец или юридическо лице към разпределителната мрежа се посочват:

1. идентификационни данни – наименованието на фирмата на търговеца или на юридическото лице, номер на ЕИК или БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление и името на представляващото го лице/лица;

2. данни за газоснабдявания имот, адрес, местонахождение, документи за права върху имота;

3. ако договорът се сключва чрез пълномощник – изрично посочване на това обстоятелство;

4. начинът и режимът на използване на природния газ и необходимите количества понастоящем и в бъдеще;

5. категорията на сигурност на захранването;

6. резервното гориво;

7. желаният срок за въвеждане на присъединявания обект в експлоатация.

ал.2. Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. заверено копие от документ за собственост, за ограничени вещни права в поземления имот или за друго право по силата на специален закон да строи присъединявания обект в поземления имот (виж чл. 149, ал. 2, т. 1 ЗУТ);

2. заверено копие от съдебно удостоверение за актуално състояние на търговеца;

3. заверено копие от виза за проектиране, от план или от схема за определяне местоположението и предназначението на присъединявания обект;

4. декларация-съгласие за строителство и монтаж на съоръжението за присъединяване и уреда за търговско измерване, за осигуряване на достъп до същите за измерване, обслужване и ремонт, в случаите когато се налага те да бъдат разположени на територията на клиента;

5. документи, доказващи разрешение за ползване на съоръженията, работещи с природен газ;

6. ако договорът се сключва чрез пълномощник – изрично нотариално заверено пълномощно;

7. описание и техническа характеристика на монтираните мощности, работещи на природен газ;

8. описание на монтираните уреди, вида на отделните имоти на потребители и предназначението  на природния газ;

9. декларация, че лицето не е обявено в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност, не се намира в ликвидация, не е лишено от правото да упражнява търговска дейност, няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

Чл. 17 ал.1.  В заявлението за присъединяване на обект на физическо лице към разпределителната мрежа се посочват:

1. трите имена, ЕГН и адрес по документи за самоличност, адрес на присъединявания обект и адрес за кореспонденция, ако е различен от адреса по документ за самоличност;

2. описанието на присъединявания обект - еднофамилна къща, сграда - етажна собственост, друга сграда, отделно жилище или друг самостоятелен обект в сграда, етажност, брой помещения, застроена площ, обща разгъната площ и др. по преценка на заявителя;

3. наличните, респ. предвижданите, газоползващи уреди по вид и брой;

4. желаният срок за въвеждане на обекта в експлоатация.

ал.2. Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. заверено копие от документ за собственост, за ограничени вещни права в поземления имот или за друго право по силата на специален закон да строи присъединявания обект в поземления имот;

2. при етажна собственост - протокол от събрание на собствениците за съгласие за газификация и избран представител на етажната собственост;

3. копие от нотариално заверено пълномощно на избрания от общото събрание представител на етажната собственост;

4. декларация за съгласие: за учредяване на право на строеж на името на разпределителното предприятие; за строителство и монтаж на съоръжението за присъединяване; за осигуряване на достъп до съоръжението за присъединяване за обслужване и ремонт.

Чл. 18 ал.1.  След получаване на документите по чл.16 или чл.17 разпределителното предприятие извършва проучване на условията за присъединяване на обекта към разпределителната мрежа, с което се:

1. определят условията, начинът и точката (местоположението) на присъединяването;

2. предлага крайният срок за извършване на присъединяването от разпределителното предприятие;

3. доказва нормативната допустимост на присъединявания обект;

4. определят техническите параметри и възможните срокове за изграждане на отклонението и съоръженията за присъединяване;

5. определя икономическата нецелесъобразност за разпределителното предприятие от изграждането на отклонението и съоръженията за присъединяване.

ал.2. Разпределителното предприятие извършва проучването по ал. 1 и уведомява заявителя за резултатите от него със съгласие за присъединяване или с аргументиран отказ в срок до 20 работни дни от подаване на заявлението за присъединяване, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

ал.3. В случаите, в които присъединяването на обекта по ал. 1 води до промени в договора за доставка на природен газ или налага ново присъединяване на разпределителната към преносната мрежа, разпределителното предприятие извършва уведомяването по ал. 2 след получаване на информация от страна на преносното предприятие за промени в договора за доставка на природен газ или за възможностите за ново присъединяване.

ал.4. В случаите на аргументиран отказ за присъединяване по ал. 2 разпределителното предприятие може да покани заявителя за преговори при условията на чл. 30, ал. 2 .

Чл. 19. Разпределителното предприятие създава досие с документите за присъединяване на обектите към разпределителната мрежа.

 

РАЗДЕЛ III. Сключване на договор за присъединяване към разпределителните мрежи

Чл. 20 ал.1. На основание съгласието за присъединяване по чл. 18 ал.2, разпределителното предприятие сключва договор за присъединяване с потребителя.

ал.2. Договорът за присъединяване задължително включва следните условия:

1. идентифициране на поземления имот, в който се извършва присъединяването към ГРМ;

2. вид и технически параметри на съоръженията за присъединяване;

3. инсталирана обща мощност на обекта на потребителя и максимална часова консумация;

4. вид, място, брой изводи и брой замерни съоръжения;

5. граница на собственост на съоръженията;

6. режим на подаване на природния газ: месечен, годишен;

7. технически параметри на съоръженията и инсталациите за резервно гориво;

8. срок за въвеждане в експлоатация на съоръженията на потребителя;

9. срок за въвеждане в експлоатация на отклонението и съоръжението за присъединяване;

10. срокове, цени и условия за учредяване на вещни права и сервитутни такива в полза на разпределителното предприятие в случаите по чл. 25, ал. 3 ;

11. цена за присъединяване към разпределителната мрежа;

12. особени условия, свързани с финансирането на присъединяването;

13. задължение на двете страни да пазят газопроводите и съоръженията на другата страна, разположени в техните имоти, и да осигуряват достъп до тях;

14. неустойки и обезщетения във връзка с изпълнението на договора;

15. условия и ред за изменение и допълване на договора;

16. срок на договора.

 

 

 

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ

Чл.1 ал.1. С настоящите Общи условия се регламентират взаимоотношенията, възникващи по повод доставката на природен газ от краен снабдител между „КарловоГаз“ ООД, със седалище: гр. Карлово, ул. „Петко Събев“ № 1 и адрес на управление: гр. Карлово, ул. "Генерал Карцов" 44, вписано в Търговския регистър под ЕИК 160057428, в качеството му на краен снабдител и крайните клиенти на природен газ (битови и небитови), присъединени към разпределителните мрежи на самостоятелна територия на община Карлово.

Тези Общи условия ще уреждат и взаимоотношенията, възникващи по повод доставката на природен газ от краен снабдител между „КарловоГаз“ ООД и крайните клиенти на природен газ, които ще се присъединят към разпределителните мрежи на територии, за които „КарловоГаз“ ООД е лицензирано, като краен снабдител на природен газ.

ал.2. „КарловоГаз“ ООД осъществява дейността си като краен снабдител на природен газ:

(а) за самостоятелна територия община Карлово, въз основа на притежавана от него Лицензия № Л-266-12/2008, издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДЕКВР);

Чл.2. Общите условия имат задължителен и обвързващ характер за „КарловоГаз“ ООД и крайните клиенти (битови и небитови) на природен газ, присъединени към разпределителната мрежа на териториите, обхванати от лицензиите, описани в чл. 1, ал. 2 по-горе, доколкото в писмена форма изрично не е уговорено друго между страните.

Чл.3. По смисъла на настоящите Общи условия термините по-долу имат следните значения, които са определени за тях в настоящия член..

а) ПРОДАВАЧ е „КарловоГаз“ ООД в качеството му на краен снабдител;

б) КЛИЕНТ е клиент на едро или краен клиент на енергия или природен газ, включително предприятие за природен газ, което купува природен газ.

в) НЕБИТОВ КЛИЕНТ е клиент, който купува природен газ за небитови нужди;

г) БИТОВ КЛИЕНТ е клиент, който купува природен газ за собствени битови нужди. Правата и задълженията на потребител на природен газ за битови нужди може да упражнява и друго лице при условие, че собственикът или титулярът на вещното право на ползване на имота е предоставил изрично писмено съгласие, заявено пред Газорапределителното предприятие или пред нотариус, с нотариална заверка на подписа това лице да бъде потребител на природен газ за определен срок. 

д) КРАЕН КЛИЕНТ на природен газ е всяко физическо или юридическо лице, което купува природен газ за задоволяване на собствените си нужди (битови и небитови) Всеки краен клиент се идентифицира чрез данните, описани в чл. 4, ал. 2 от Общите условия;

е) ДОСТАВКА е продажбата, включително препродажбата, на природен газ на клиенти. Доставката на природен газ се извършва от „КарловоГаз“ ООД до мястото на доставка, определено в чл.15, в което се прехвърля собствеността върху газа от „КарловоГаз“ ООД на крайния клиент;

ж) ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА представляват всички непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, извън контрола на страните, възникнали след одобряване на Общите условия от КЕВР, доколкото тези събития пречат за изпълнение на задълженията по настоящите общи условия, на основание чл.306 от Търговския закон. Газоразпределителното предприятие задължително оповестява на клиентите за възникналите форсмажорни обстоятелства чрез средствата за масово осведомяване. Газоразпределителното предприятие задължително разполага с документ от оторизиран орган за възникналите „форсмажорни обстоятелства”.

д) ЗАКОНОДАТЕЛСТВО означава съвкупност от нормативни актове на НС, МС или други държавни и общински органи, които са в сила през периода на действие на настоящите общи условия;

е) ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА (ГРМ) е системата от газопроводи със средно или ниско налягане и съоръженията към тях за разпределение на природен газ до съответните клиенти на териториите, обхванати от лицензиите, описани в чл. 1, ал. 3 по-горе;

ж) СРЕДСТВА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ са средствата за измерване, собственост на „КарловоГаз“ ООД, в качеството му на оператор на разпределителната мрежа, вписани в Държавния регистър на одобрените за използване в страната средства за измерване, свързани с търговски сделки, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията, които се използват за отчитане на приетото от крайния клиент количество природен газ. Средствата за търговско измерване се монтират на границата на имота на крайния клиент така, че и двете страни да имат достъп до тях;

 

 

з) ОТЧЕТЕН ПЕРИОД означава период от време за отчитане на приетите количества природен газ; При промяна на цената на природния газ през отчетния период, приетите количества природен газ се изчисляват по новите цени от датата, когато същите са влезли в сила. На тази дата служителите на „КарловоГаз“ ООД извършват междинно отчитане на средствата за търговско измерване;

и) ДЕН означава период от 24:00 часа, започващ от 8:00 часа и завършващ на следващия календарен ден в 8:00 часа;

й) ПРИРОДЕН ГАЗ означава многокомпонентна смес, която съдържа основно метан и въглеводороди от неговия хомоложен ред СnН2n+2 и невъглеводородни компоненти, които образуват естествени подземни акумулации;

к) МЯСТО НА ДОСТАВКА е точката, намираща се непосредствено след средството за търговско измерване, собственост на „КарловоГаз“ ООД;

л) ЗАВАРЕН КЛИЕНТ е клиент на природен газ, който има сключен договор за доставка на прероден газ с Газопреносното предприятие преди влизане на тези Общи условия в сила; 

м) НОВ КЛИЕНТ е клиент на природен газ, който ще сключи договор за доставка на природен газ с Газопреносното предприятие след влизане на тези Общи условия в сила; 

н) ПАРТИДА  е титуляр с клиентски номер, генериран от Информационната система за управление на Газопреносното предприятие; 

о) УЯЗВИМИ КЛИЕНТИ са потребители, които използват природен газ за битови нужди и получават целеви помощи за природен газ, съгласно Закона за социалното подпомагане и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Клиенти, които получават целеви помощи за друг вид отопление (топлоенергия, електроенергия или твърдо гориво) не влизат в обхвата на настоящите общи условия. 

 

Раздел ІІ.

ВЪЗНИКВАНЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И НАЧАЛО НА ДОСТАВКАТА НА ПРИРОДЕН ГАЗ

 Чл.4 ал.1. Договорните отношения между „КарловоГаз“ ООД и крайните клиенти възникват от датата на подаване на заявление от съответния краен клиент до „КарловоГаз“ ООД за започване на доставка на природен газ, при условие, че:

1. изпълнени са всички условия за фактическо присъединяване на обекта/ите на крайния клиент, които ще бъдат снабдявани с природен газ, към разпределителната мрежа и

2. крайният клиент е заплатил цената за присъединяване към разпределителната мрежа, определена съгласно Наредбата за регулиране цените на природния газ и утвърдена от ДКЕВР.

ал.2. Крайният клиент подава заявление за започване на доставка на природен газ по образец, изготвен от „КарловоГаз“ ООД, което съдържа: трите имена, ЕГН (ЛН за чужд гражданин) за физически лица и име и ЕИК/Булстат за юридически лица (индивидуализиращи данни), постоянен адрес, съгласно документа за самоличност; настоящ адрес, седалище и адрес на управление на юридическите лица, описание на обекта, който ще бъде снабдяван, адрес на същия и данни за присъединяването (включително тип и номер на средството за търговско измерване). „КарловоГаз“ ООД е длъжно да осигури администрирането на личните данни, съгласно действащото законодателство.

ал.3. Към заявлението по ал. 2 се подават и следните документи:

1. копие от документа, удостоверяващ правата му върху обекта, който ще бъде снабдяван с природен газ;

2. декларация, че лицето не e обявено в несъстоятелност или производство за обявяване в несъстоятелност, не се намира в ликвидация, не е лишено от правото да упражнява търговска дейност;

3. виза за проектиране, план или схема за определяне местоположението и предназначението на присъединявания обект (заверено копие).

4. ако обекта е съсобствен или са налице няколко съползватели:

а) нотариално заверено съгласие на останалите съсобственици или съползватели партидата на крайния клиент да бъде открита на лицето подаващо заявлението; или

б) друг документ, удостоверяващ ползването на обекта само от един от съсобствениците.

5. нотариално заверено пълномощно – ако заявлението се подава от пълномощник;

6. документ за самоличност на лицето, което подава заявлението;

7. други документи, съгласно посоченото по долу в тези общи условия.

 

 

ал.4. Със заявлението крайният клиент декларира:

1. че има разрешение за ползване на обекта, ако имотът е нов или реконструиран. „КарловоГаз“ ООД има право да поиска от крайния клиент да представи заверено с подписа му копие на разрешението за ползване на обекта;

2. че инсталациите в обекта, за който се иска снабдяването с природен газ, ще съответстват на изискванията за безопасност и техническите норми, съгласно действащото законодателство;

3. че ще ползва природния газ за битови нужди, съответно за небитови нужди;

4. че приема тези общи условия или посочва предлаганите от него различни условия. В случай, че крайният клиент предложи различни условия, при постигане на съгласие със „КарловоГаз“ ООД, между страните се подписва допълнително споразумение към тези Общи условия.

ал.5. Доставката на природен газ от „КарловоГаз“ ООД следва да започне в 7 (седем) дневен срок от подаване на писмено Искане за започване ползването на мрежата и мрежовите услуги от крайния клиент, заедно с всички необходими придружаващи документи съгласно Общите условия на договорите за пренос на природен газ по разпределителната мрежа и след изпълнение на всички условия за фактическо присъединяване.

ал.6. В допълнение към горното, предвид конкретните характеристики на потреблението и нуждите на отделните небитови крайни клиенти и с цел максимално адекватно посрещане на същите, „КарловоГаз“ ООД и съответният небитов стопански потребител могат да подпишат отделен договор за доставка на природен газ.

ал.7. „КарловоГаз“ ООД доставя на небитовите крайни клиенти за съответната година минимални количества природен газ, разпределени и договорени на база тримесечни и месечни спецификации, подписани от „КарловоГаз“ ООД и съответния небитов краен клиент.

ал.8. Спецификациите по предходната алинея следва да бъдат подписани не по-късно от първият ден на месец август на годината, предхождаща тази на потреблението, освен когато се пускат в експлоатация нови мощности, работещи на природен газ. В последния случай небитовият кроен клиент изготвя и изпраща на от „КарловоГаз“ ООД месечни и тримесечни спецификации до края на текущата годината, както и спецификации за следващата година, не по- късно от първия ден на месец август, а в случай че новите мощности са присъединени след това- при изпращането на първите месечни и тримесечни спецификации. При присъединяване на нови мощности страните договарят и нова обща максимална консумация.

ал.9. „КарловоГаз“ ООД може да поиска от небитовите крайни клиенти да представят спецификациите по ал. 7 и ал. 8 под формата на годишна програма, с която да се предоставя следната информация:

(а) количествата природен газ, които ще се доставят през всяко от тримесечията, включително по месеци;

(б) максимално дневно количество за всеки месец в хиляди кубични метри на ден и в MWh на ден;

(в) планови ремонти, с които следва да са съобразени количествата газ за съответния месец;

(г) работно налягане в пункта за приемане-предаване.

ал.10. Небитовият краен клиент, не по-късно от 1 (първи) август на текущата година, задължително отразява за следващата, в посочените в ал. 7 и ал. 8 спецификации, плановите ремонти на мощностите си, както и минималния, номиналния и максимален действителен часов разход поотделно за летния и зимен сезон на работещите си мощности, както и за инсталиране на нови газоползващи уреди и при възникнали вътрешни аварии на съществуващите инсталирани мощности. от „КарловоГаз“ ООД подписва спецификациите и ги предава на небитовия краен клиент в срок до 15 (петнадесети) август.

 

 

Раздел III.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. УЯЗВИМИ КЛИЕНТИ

Чл.5 Права и задължения на „КарловоГаз” ООД:

ал.1 „КарловоГаз” ООД има следните права:

 1.Да получава в срок от клиента дължимите суми за предоставените услуги;

 2.Да прекъсне снабдяването с природен газ при неплащане на дължими суми.

ал.2 „КарловоГаз” ООД има следните задължения:

1. Да осигурява надеждно, качествено и непрекъснато снабдяване на клиентите с природен газ.

2. Да доставя природен газ при условията на равнопоставеност и недискриминация спрямо всички свои клиенти.

 

3. Да предоставя информация на клиентите, съобразно чл.123 ал. 1 т. 3 НЛДЕ.

4. Да предоставя информация на клиентите за консумираните количества природен газ за съответния отчетен период.

5. Да предоставя информация на клиентите относно действащите цени на природния газ.

6. Да уведомява клиентите за времето и продължителността на прекъсване или ограничаване на снабдяването с природен газ при действия, които подлежат на планиране.

7. Да извършва проверки по писмени жалби или сигнали от страна на клиент и да дава писмени отговори в срок до 30 дни от подаването им.

8. Да осигури дежурен денонощен телефон за подаване на сигнали за повреди и аварии.

9. Да съхранява в срок от три години информацията за доставените количества природен газ и данните, необходими за разплащанията за всеки клиент.

10 Да информира клиента с фактурата за последния месец от всяко шестмесечие, ако потреблението му е по-високо с над 50% от консумацията за съответното шестмесечие на предходната година.

11. Да осигури метрологична експертиза на средството за търговско измерване при поискване от клиента, която ще се възложи на Български институт по метрология и ще се извърши по реда на глава V от ЗЕ, като средството за търговско измерване се демонтира и съхранява от оператора, който осигурява изпращането му в Български институт по метрология, запечатано с пломбите и стикерите, записани в констативния протокол, съставен при демонтажа. Разходите за експертизата ще са за сметка на оператора, ако съобразно нея е налице неизправност на средството за търговско измерване и за клиента, ако съобразно експертизата то е изправно.

12. Да уведоми клиента 3 дни преди преустановяване снабдяването му с природен газ, когато такова преустановяване е поискано от него по заявения от клиента начин. Ако клиента не е заявил начин на уведомление той се уведомява по начин, определен от крайния снабдител..

Чл.6 Права и задължения на клиента:

ал.1 Клиентът има следните права:

1. Да получава и ползва предоставяните от „КарловоГаз” ООД услуги по снабдяването с природен газ.

2. Да прави възражения при неправилно издадени платежни документи.

3. Да подава сигнали, жалби и предложения до „КарловоГаз” ООД, свързани с прилагането на настоящите общи условия.

4. Да смени „КарловоГаз” ООД като доставчик на природен газ, като избере друг доставчик на природен газ по свое желание. Тази смяна не е свързана с допълнителни плащания и такси.

5. Да получава информация за количествата доставен природен газ, както и за условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването с природен газ.

6. Всеки клиент има право да получава от „КарловоГаз“ ООД информация за правата си, предоставяната услуга, дължими такси. Във връзка с това „КарловоГаз“ ООД предоставя на крайните клиенти следната информация:

- местонахождение на центровете за работа с клиентите и касите за заплащане на природен газ;

- начините и сроковете за плащане на приетия природен газ;

- потреблението – показания и фактурирани суми;

- услугите, които „КарловоГаз“ ООД предоставя и таксите, които крайния клиент дължи;

- денонощно дежурни телефони за информация и сигнали при аварии;

- Практическа информация за правата си потребителите могат да получат и от контролния списък, изготвен от „КарловоГаз“ ООД на основание чл. 38б, ал. 2 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 127, ал. 1, т. 3 и чл. 123, ал. 3, т. 8 от Наредбата за лицензиране. Контролният списък се предоставя на потребителите като приложение към настоящите Общи условия, както и под формата на брошура в клиентските центрове.

7. Да поиска временно прекъсване на подаването на природен газ, като подаде писмено заявление, в което са посочени продължителността на желаното от клиента прекъсване най-късно 7 (седем) дни преди датата на прекъсването. За спирането и възстановяването на газоснабдяването клиентът заплаща цена за услугата съгласно ценоразписа на „КарловоГаз” ООД..

ал.2 КЛИЕНТЪТ има следните задължения:

 1. Да заплаща стойността на доставеното количество природен газ.

 2. Да осигури безопасната и безаварийна експлоатация на собствените си газови инсталации, съоръжения и уреди, работещи с природен газ и да ги поддържа в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за безопасност.

 

 

3. Писмено да уведоми „КарловоГаз” ООД, в десет дневен срок от настъпването на всяка промяна в собствеността на имота и/или неговото предназначение.

4. Да спазва инструкциите и задълженията, свързани с безопасността и безаварийната работа на газовите инсталации, съоръжения и уреди, монтирани в неговия имот.

5. Да не допуска самоволно присъединяване на трети лица към собствената си газова инсталация или съоръжения.

 

 

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

І. ЦЕЛ

1. Определяне условията и реда за сключване на договори за присъединяване към газоразпределителната мрежа, както и Общите условия за сключване на договори за разпределение и снабдяване с природен газ със стопански потребители;

2. Определяне условията, реда и сроковете за подаване на жалби, сигнали и предложения;

3. Определяне сроковете за разглеждане, проверка и отговор на подадени жалби, сигнали и предложения.

 

ІІ. ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ

1. Газоразпределителна мрежа (ГРМ) е локална или регионална система от газопроводи с високо, средно и ниско налягане и съоръженията към тях за разпределение на природен газ до потребителите от лицензираната територия.

2. Потребител е юридическо или физическо лице, което посредством съоръженията за присъединяване получава природен газ от ГРМ, ползвайки го за собствени нужди.

3. Обект на потребителя е обект, представляващ сграда или съвкупност от сгради, в т.ч. технологично оборудване и инсталации в тях, подземни, открити или покрити строителни и технологични съоръжения, заедно с поземлените имоти, върху които е застроено.

4. Граница на собственост на газовите съоръжения са тези контактни точки на конструкцията на съоръженията на потребителя, към които са свързани съоръженията за присъединяване, собственост на газоразпределителното предприятие.

5. Точка на присъединяване е:

5.1. За индивидуални потребители на природен газ за битови и стопански нужди – след уреда за търговско измерване;

5.2. За потребители на природен газ за битови и/или стопански нужди, разположени в сгради – етажна собственост:

5.2.1. На изхода на колективния регулиращ уред, когато е разположен на границата на имота на потребителя

5.2.2. Точката, в която изходящият газопровод от колективния регулиращ уред достига границата на имота на потребителя.

6. Сградна газова инсталация (СГИ) е съвкупност от външните дворни газопроводи и съоръжения след границата на ГРМ, вътрешните (сградни)

газови инсталации, газови уреди и комините за отвеждане на димните газове от газовите уреди в жилищните, административните и/или обществено обслужващите сгради на потребителите, респ. потребителите в жилищните сгради – етажна собственост.

6.1. Дворна мрежа е елемент от Обекта на потребителя и представлява газопроводна инсталация, свързваща съоръжението за присъединяване със сградната газова инсталация.

6.2. Вътрешна сградна газова инсталация са тръбопроводите за колективно ползване (вертикални и хоризонтални тръбни линии, разположени в общи части), свързващи съоръженията за присъединяване с индивидуалните устройства за търговско мерене (разходомери), монтирани пред входа на помещенията на битовите потребители.

6.3. Вътрешна газова инсталация е тръбопроводната инсталация в помещенията на битовите потребители, свързваща индивидуалните устройства за търговско мерене с газовите уреди и комините, отвеждащи димните  газове.

7. Индивидуално устройство за търговско мерене (газов разходомер) е съоръжение за измерване на количествата природен газ, доставено на потребителя, комплектовано със спирателен механизъм, собственост на газоразпределителното предприятие.

 

РАЗДЕЛ ІІ

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА

ОФИС - КАРЛОВО

Местоположение                   гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов“ № 44

Работно време – офис          9,00 – 12,00      13,00 - 18,00 делничен ден

Приемно време                     9,00 – 12,00      13,00 - 18,00 делничен ден

Телефон                               + 359 335 92 140

Електронна поща                  karlovogas@abv.bg

ОФИС - СОФИЯ

Местоположение                   гр. София, п.к. 1303, кв. „Зона Б 5“, ул. „Българска морава“ № 22

Работно време – офис          9,00 – 12,00      13,00 - 18,00 делничен ден

Приемно време                     9,00 – 12,00      13,00 - 18,00 делничен ден

Телефон                               + 359 2 477 07 51,        Факс    + 359 2 470 20 56

Електронна поща                  cngmaritza@gmail.com

Електронна страница            www.bulgasnet.com

 

ПРОИЗВОДСТВЕНА СТРУКТУРА

ТЕРМИНАЛ за природен газ Граф Игнатиево – Компресорна станция, Външно газохранилище, Диспечерски център: с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив, ул. „Карловска ИР“ № 457, тел. + 359 3107 22 09

ЛОКАЛЕН ТЕРМИНАЛ Карлово – Газоразпределителна мрежа и Външно газохранилище с АГРС: гр. Карлово, бул. „Освобождение“ № 69,

 

РАЗДЕЛ ІІІ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ КЪМ МРЕЖАТА

І. Подаване на Заявление за присъединяване на обект към газоразпределителната мрежа (ГРМ)

1. Физически или юридически лица, подават до газоразпределителното предприятие Заявление за присъединяване на обект към ГРМ при:

1.1. Изграждане на нов обект, нуждаещ се от доставка на природен газ;

1.2. Изграждане на промишлена или сградна инсталация в съществуващ обект;

1.3. Съществуващ обект, присъединен към ГРМ и необходимост от увеличение на доставките на природен газ над договореното, водещо до промяна параметрите за присъединяване на присъединен обект и изисква реконструкция на отклонението и/или съоръжението за присъединяване.

2. При подаване на Заявлението за присъединяване се заплаща цена за проучване на условията за присъединяване на обекта към ГРМ, съгласно ценоразпис.

3. Заявлението за присъединяване към ГРМ следва да съдържа следната информация:

3.1. За юридически лица или обекти на търговци:

                     ● Наименование на фирмата на юридическото лице или търговеца, адрес на управление, адрес за кореспонденция, номер на съдебно решение за регистрация, ЕИК по БУЛСТАТ, номер по ЗДДС, име, фамилия на представляващото лице;

                     ● Местоположение (адрес) и предназначение на обекта;

                     ● Начин и режим на използване на природния газ и необходимите количества понастоящем и в перспектива;

                     ● Категория на сигурност на захранването;

                     ● Резервно гориво;

                     ● Желан срок за въвеждане на обекта в експлоатация;

 

3.2. За физически лица:

         ● Името и ЕГН по документи за самоличност, адресът на присъединявания обект и адресът за кореспонденция;

● Описание на присъединявания обект – еднофамилна къща, сграда – етажна собственост, друга сграда, отделно жилище или друг самостоятелен обект в сграда, етажност, брой помещения, застроена площ, обща разгъната площ и др. по преценка на Заявителя;

● Наличните, предвижданите газоползващи уреди по вид и брой;

● Желаният срок за въвеждане на обекта в експлоатация.

4.  Към Заявлението за присъединяване на обект се прилагат:

4.1. За търговец или юридически лица:

                     ● Заверено копие от документа за собственост, за ограничени вещни права в поземления имот или за друго право по силата на специален закон за стоеж на присъединявания обект в поземлен имот (чл. 149, ал. 2, т.1 ЗУТ);

                     ● Заверено копие от съдебно удостоверение за актуално състояние на лицето;

                     ● Заверено копие от виза за проектиране, от плана или схема за определяне местоположението и предназначението на присъединявания обект;

                     ● Декларация за съгласие:

○ за монтаж на съоръжението за присъединяване;

○ за осигуряване на достъп при обслужване на съоръжението за присъединяване;

○ за учредяване на право на строеж на името на Разпределителното предприятие;

         ● Описание на предвидените за монтаж газови уреди и съоръжения;

● Удостоверение, че лицето не обявено в несъстоятелност или е в процедура по обявяване в несъстоятелност, не се намира в ликвидация, , не е лишено от правото да упражнява търговска дейност, няма парични задължения към Държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентния орган, или задължения към осигурителни  фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението;

4.2. За физически лица:

● Заверено копие от документа за собственост, за ограничени вещни права в поземления имот или за друго право по силата на специален закон за стоеж на присъединявания обект в поземлен имот (чл. 149, ал. 2, т.1 ЗУТ);

● При етажна собственост – Протокол от събрание на собствениците за съгласие за газификация и избран представител на етажната собственост;

                     ● Заверено копие от съдебно удостоверение за актуално състояние на лицето;

                     ● Копие от нотариално заверено пълномощно на оторизираното от Общото събрание на етажната собственост лице;

                     ● Декларация за съгласие:

○ за учредяване на право на строеж на името на Газоразпределителното предприятие за строителство и монтаж на съоръжението за присъединяване;

○ за строителство и монтаж на газопроводно отклонение и съоръжение;

○ за осигуряване на достъп до съоръжението за присъединяване за обслужване и ремонт.

 

ІІ. Сключване на Договор за присъединяване

1. Договор за присъединяване на обекти на физическо или юридическо лице към ГРМ се сключва между физическото или юридическото лице и газоразпределителното  предприятие на основание:

● Заявление за присъединяване;

● Приложени документи към Заявлението;

● Издадено Съгласие за присъединяване от газоразпределителното предприятие;

● Цена за присъединяване, определена съгласно действащата нормативна уредба.

2. Договорът за присъединяване към ГРМ се прекратява след подписване на Договор за разпределение и снабдяване с природен газ и/или въвеждане в експлоатация на обекта та потребителя от компетентния орган.

3.Газоразпределителното предприятие присъединява Клиентите в определена от него точка на присъединяване.  

Точката на присъединяване определя границата на собственост на ГРМ и съоръженията на Клиента. 

 

РАЗДЕЛ ІV

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. В 20 – дневен срок от получаване на документите по раздел ІІІ, газоразпределителното предприятие извършва проучване на условията за присъединяване на обекта към ГРМ за вида и обема на работите, техническите параметри и възможните срокове за изграждане на газопроводното отклонение и съоръженията за присъединяване и уведомява заявителя за резултатите от него лично или с писмо.

2. При положително проучване газоразпределителното предприятие издава на кандидата за газификация Съгласие за присъединяване на обекта към ГРМ.

2.1. Газоразпределителното предприятие се задължава да подаде природен газ към присъединените газови съоръжения и инсталации на небитов клиент в срок до 3 /три/ календарни дни за извършване на 72 часови проби след представяне от Клиента на всички необходими документи.

2.2. Газовата инсталация на битов клиент се запълва с природен газ след предоставяне от клиента на всички изискани от газоразпределителното предприятие документи.   

3. Газоразпределителното предприятие има право на аргументиран отказ за присъединяване на обект при:

3.1. Липса на капацитет на ГРМ в мястото на присъединяване и когато исканото разширение на ГРМ не е включено в плана за развитие на Дружеството;

3.2. Когато присъединявания обект е включен в плана за развитие на по-късен етап от заявеното желание на потребителя. Следва да се посочи възможния срок;

3.3. Налице е противоречие с изискванията, предвидени в Наредба за дейността на операторите на газопреносната и газоразпределителни мрежи и Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи и съоръжения,  инсталации и уреди за природен газ, до отстраняване на причината;

3.4. При установено икономическа нецелесъобразност за газоразпределителното предприятие за изграждане на отклонението и съоръжението за присъединяване. Икономическа нецелесъобразност се счита инвестиция, която не може да се откупи при нормата на  възвръщаемост, определена от ДКЕВР.

3.5. В случай на отказ, заявителите могат да постигнат договореност с Газоразпределителното предприятие за начина на финансиране на съответната връзка или за извършване на необходимата реконструкция на ГРМ.

4. В случаите на Раздел ІV, т. 3.4. изграждането на газопроводното отклонение и съоръжение за присъединяване може да бъде изпълнено от газоразпределителното предприятие, финансирано от потребителя.

5. В  случаите, когато:

5.1. Присъединяването на обекта води до промени в договора, сключен между газоразпределителното предприятие и газопреносното предприятие и/или

5.2. Присъединяването на обекта изисква реконструкция на съоръженията на газопреносното предприятие,

Газоразпределителното предприятие издава съгласие за присъединяване на обекта на потребителя след получаване на съгласие от страна на газопреносното предприятие за промени в Договора и/или реконструкция на съоръженията си.

 

6. Съгласието за присъединяване на обекта къмГРМ съдържа техническите изисквания на газоразпределителното предприятие към газопроводното отклонение и съоръжението, както следва:

6.1. Схема на съоръженията с брой изводи за  присъединяване и възможности за бъдещо развитие на обекта;

6.2. Метрологични и технически характеристики на средствата за търговско измерване;

6.3. Сервитутните зони на газопроводното отклонение и съоръженията.

 

РАЗДЕЛ V

ОБЩИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И СНАБДЯВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ СЪС СТОПАНСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ

І. Общи условия.

1. Писмени договори се сключват с потребители, които използват природен газ за стопански нужди. Потребителите на природен газ за битови нужди купуват природен газ при публично известни Общи условия.

2. Настоящите Общи условия определят изискванията, на които трябва до отговарят договорите за разпределение и снабдяване с природен газ между Газоразпределителното предприятие и потребителите.

ІІ. Договори за разпределение и снабдяване с природен газ на стопански потребители.

1. Договори за разпределение и снабдяване с природен газ на стопански потребители се сключват в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.

2. Газоразпределителното предприятие е длъжно да гарантира недискриминация при газоснабдяване на всеки отделен стопански потребител спрямо останалите на територията, на която осъществява дейността.

3. Договорите за разпределение и снабдяване с природен газ са със срок на действие не по кратък от 1 /една/ година и се сключват за:

3.1. Действащи стопански субекти – до края на месец септември на предходната календарна година;

3.2. Нови стопански субекти – в срок от 3  дни от датата на представяне в газоразпределителното предприятие на:

● Акт за техническо освидетелстване, издаден от ДИТН на обекта на стопанския потребител;

● Декларация от стопанския потребител за съответствие на изградените инсталации с работния проект и действащата нормативна уредба;

4. Договорът влиза в сила след представяне от стопанските потребители на:

● Протокол от проведени 72 часови проби, съставен от комисия, назначена със заповед на възложителя;

● Разрешение за ползване на съоръженията за присъединяване на обектите на стопанския потребител, издадено от ДНСК;

● Удостоверение за проведен предварителен инструктаж за работа с газоползващи уреди.

ІІІ. Идентифициране на страните по Договора.

Страните по Договора се идентифицират, както следва:

1. Газоразпределителното предприятие – наименование, адрес на управление, адрес за кореспонденция, съдебна регистрация, ЕИК по БУЛСТАТ, IBAN, имена и ЕГН на представляващото лице.

2. Стопанският потребител:

2.1. Юридическо лице, търговец – с наименование, адрес на управление, адрес за кореспонденция, адрес на  обекта за газоснабдяване, съдебна регистрация, ЕИК по БУЛСТАТ, IBAN, имена и ЕГН на представляващото лице и задължаващо го с подписа си;

 

 

 

 

2.2. Юридическо лице, което не е търговец – адрес на управление, адрес за кореспонденция, акт за учредяване на юридическото лице, съдебна регистрация, IBAN, имена и ЕГН на представляващото лице.

2.3. Едноличен търговец или лице, упражняващо свободна професия- освен с данните по чл. 2.3. се идентифицира и с ЕГН;

2.4. Физическо лице – имена, ЕГН, данни от лична карта, адрес на газоснабдявания имот, адрес за кореспонденция, а при необходимост документ за представителна власт на представляващия етажна собственост (нотариално заверено пълномощно, съдебно решение).

3. При Договор сключен чрез упълномощено лице, упълномощителят и упълномощеният се идентифицират с данните по Раздел ІІІ, т. ІІІ, т.2, като задължително прилагат нотариално заверено пълномощно.

ІV. Задължения на  стопанските потребители, преди подписване на договор за разпределение и снабдяване с природен  газ.

1. При подписване на договорите, стопанските потребители задължително представят:

1.1. Съдебно удостоверение за актуално състояние на вписаните в Търговския регистър данни, към момента на подписване на Договора;

1.2. Копие от Удостоверение за данъчна регистрация, издадено от съответната данъчна служба, актуализирано  към датата на подписване на договора;

1.3. Копие от ЕИК по БУЛСТАТ;

1.4. Удостоверение от Съда по регистрация на Дружеството, че същото не е в производство по несъстоятелност към датата на подписване на договора;

1.5. Съгласие на Синдика за сключване на Договора (ако е постановено решение за откриване на производство по несъстоятелност на потребителя);

1.6. Договор за създаване на консорциум.

V. Задължения на страните по договора.

1. В Договора за разпределение и снабдяване с природен газ страните посочват количествата природен газ, предмет на договора, за целия му срок и за всяка отделна година от действието му.

2. В Договора за разпределение и снабдяване с природен газ се посочват задълженията на страните, свързани с:

2.1. Доставката и приемането на договорените количества природен газ, със съответните качествени показатели и параметри, както следва:

2.1.1. Предаването и приемането на природния газ се извършва в точката на индивидуалното устройство за търговско мерене;

2.1.2. Времето и мястото на прехвърляне на риска от случайно увреждане качеството на природния газ от Газоразпределителното предприятие на стопанския потребител;

2.1.3. Упълномощените представители на двете страни за целите на приемане и предаване на природния газ;

2.1.4. Количествата, доставен природен газ се отчитат по показанията на измервателния уред на Газоразпределителното предприятие;

2.1.5. Начинът на отчитане на количествата природен газ, предоставени на стопанските потребители, при неизправни измервателни уреди на Газоразпределителното дружество.

2.2. Задълженията на страните, свързани с:

2.2.1. Безопасността и безаварийната работа на газовите съоръжения и инсталации;

2.2.2. Наличието на алтернативно гориво, като резерв за аварийни ситуации, спиране или ограничаване на газоподаването;

2.2.3. Предизвестие при извършване на планови ремонти на  газовите съоръжения;

2.2.4. Ликвидиране на аварии по съоръженията на Газоразпределителното предприятие или стопанските потребители;

 

2.2.5. Редът и сроковете за уведомяване, отговорност, мерките за безопасност и опазване на съоръж

Имате въпроси?
свържете се с нас!